Условия за участие в промоция ,,Cashback“ на ,,Андреас Штил“ ЕООД

 

 

 1. Организатор на промоцията. Период и територия на провеждане.
  • Организатор на описаната по-долу промоция ,,Cashback“ (,,Промоцията“) е

,,Андреас Штил“ ЕООД, с ЕИК 131400506, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Кремиковци, бул. „Ботевградско шосе“ № 431 (,,Организатор“).

 • Тези Условия са публично оповестени и са достъпни през целия период на Промоцията на следния адрес https://www.stihl.bg/bg/aktualno/kampanii-i- promotsii/cashback. Въпроси във връзка с Условията на Промоцията можете да адресирате на имейл contact@cashback.dmgweb.site
 • Организаторът запазва право да допълва или променя тези Условия, като промените влизат в сила веднага след тяхното публикуване на посочения по-горе адрес.
 • Промоцията се провежда в периода от 01 април 2024 г. до 23 май 2024 г. или до изчерпване на количествата от посочените по-долу в т. 4 продукти.
 • Промоцията се организира на територията на Република България.

 

 

2.  Право на участие в Промоцията

 • Участието в Промоцията е напълно доброволно.
  • Право на участие има всеки краен клиент (наричан ,,Участник“, в множествено число „Участници“), закупил един от изброените в таблицата в т. 4 по-долу продукти в периода от 01 април 2024 г. до 23 май 2024 г., и направил валидна регистрация, съгласно посоченото по-долу в тези Условия. Всяка регистрация на Участник извън посочения период ще се счита за невалидна.
  • Под краен клиент се разбира физическо лице (минимална възраст 18 години) или юридическо лице, което не е дилър или дистрибутор на продуктите на ,,Андреас Штил“ ЕООД.
  • В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи и свързани с тях юридически лица) и служители на Маркетинговата агенция (посочена по-долу), която съдейства за организирането и провеждането на Промоцията, както и членовете на семействата на служителите на Маркетинговата агенция (деца, родители и съпрузи и свързани с тях юридически лица).
 • При закупуване на продукти чрез онлайн магазин за дата на покупката се взема предвид датата, на която Участникът е направил поръчката.
 • С участието си в тази Промоция, Участникът заявява, че е запознат с тези Условия и се съгласява да ги спазва.
 • Участието в Промоцията ,,Cashback”’ не може да бъде комбинирана с други промоции на Организатора.

 

 

3.  Предмет на Промоцията. Ограничения.

 • При покупка на един от изброените в таблицата по-долу продукти Участникът има право да получи обратно премия – “Cashback”, която се изразява във връщане на определена сума, съгласно посоченото по-долу в т. 4, в зависимост от конкретния закупен продукт.
 • Участникът има право да участва в Промоцията с до три продукта.

 

 

4.  Продукти от Промоцията

 • Всички продукти, изброени в таблицата по-долу, са част от Промоцията и могат да бъдат закупени в периода от 01 април 2024 г. до 23 май 2024 г. от магазините на дистрибутори и техните онлайн магазини на територията на Република България.
 • Промоцията е валидна за следните продукти и до посочената по-горе крайна дата или до изчерпване на количествата:

 

Продуктова група Модел ,,Cashback“     премия     в лева
Моторни косачки RM 2 R 70
RM 3 RT 130
RM 650 T 160
RM 655 V 200
RM 655 VS 200
RME 235 33
RME 339 49
RMA 235, комплект 69
RMA 239 C, комплект 94
Моторни коси FSA 57, комплект 55
FSA 60 R 39
FSA 80, комплект 99
Кастрачки НТ 105 179
НТ 135 200
Моторни триони MS 181 62
MS 211 70
MS 211 С-ВЕ 80
MS 271 105
MS 291 110
MS 391 135
MSА 60, комплект 69
MSА 70, комплект 84
КомбиДвигатели КM 56 RC-E 77
КM 235 R 83
Ножици за храсти и жив плет HS 45, 60 см 53
HS 46 C-E, 55 см 95
HS 82 Т, 75 см 115
HS 82 R, 75 см 115
HSE 42, 45 см 24
HSE 52, 50 см 25
HSE 61, 50 см 35
НSА 60, комплект 70
Прахосмукачки SE 122 Е 99
SE 133 МЕ 150
Водоструйки RE 150 PLUS 145
RE 120 75

 

 

5.  Начин за участие в Промоцията

 • Участието изисква онлайн регистрация до 4 седмици след покупката на интернет адрес: http://cashback.dmgweb.site, опериран от „ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП”, ЕИК:

200729650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец”,

комплекс   Витоша   Тюлип,   ул.   Димитър   Манчев   №   1В,   офис   Г   10,   (по-долу

„Маркетинговата агенция“).

 • Регистрацията се извършва чрез попълване на формуляр и прикачване на копие на документ за покупка на продукт, участващ в Промоцията (касов бон, фактура и пр.), както и на гаранционна карта за същия.
 • Многократни регистрации на един и същ закупен продукт не се допускат. Всеки закупен продукт дава право на едно участие в Промоцията.
 • За участие в Промоцията трябва да бъдат предоставени следните данни:
  • Име/търговско наименование на Участника
  • Адрес
  • Адрес на електронна поща (имейл)
  • Дата на раждане / ЕИК
  • Банкови данни (валиден IBAN, BIC, данни за титуляр)
  • Дата на покупка
  • Модел и сериен номер на закупения продукт
 • Участник, който изпрати непълна информация или придружаващи документи, ще бъде уведомен по имейл и помолен да допълни информацията или да предостави липсващите документи в срок от 14 (четиринадесет) дни. Крайният срок за представяне започва да тече от деня на уведомяване на Участника за наличие на непълнота. Участието в Промоцията се прекратява, ако Участникът не представи изисканите данни или документи в 14 (четиринадесет)-дневния срок от датата на уведомяване.

 

 

6.  Изплащане на ,,Cashback” премия

 • Изплащането на „Cashback” премията се извършва от Маркетинговата агенция в срок до 4 (четири) седмици след предоставяне на необходимите данни от Участника, посочени в т. 5.4. по-горе.
 • ,,Cashback” премията се изплаща като брутна сума.
 • При покупка от юридическо лице изплащането на „Cashback” премията става само по банковата сметка на същото юридическо лице.
 • ,,Cashback” премия се изплаща за всеки закупен промоционален продукт само, ако са предоставени всички документи (като например касов бон, гаранционна карта) и информация, според тези Условия, и ако участието е валидно. В случай че участието не е валидно (напр. закупеният продукт не участва в Промоцията), Участникът ще бъде уведомен по имейл.
 • Всички разноски, свързани с валутни курсове, превалутиране и други банкови такси, налагани от банката, обслужваща сметката на Участника се поемат от Участника

(например в случай на преводи по банкови сметки, предоставени от Участника, които не са в български лева).

 • Организаторът информира Участника по имейл, ако преводът на сума по банковата сметка, посочена от Участника, не може да се извърши (напр. поради неправилно посочени данни или други причини), на посочения във формуляра за регистрация имейл адрес.
 • При непредставяне на валидна банкова сметка, Организаторът не изплаща

,,Cashback“ премия.

 • Ако покупката на Продукт, регистриран за участие в Промоцията, бъде отменена в срок до 14 (четиринадесет дни) по желание на Участника, изплатената ,,Cashback” премия за съответния продукт подлежи на връщане.
 • Участникът носи отговорност за деклариране и изплащане на евентуално дължими данъци, възникнали по повод на получената от него “Cashback” премия.

 

 

 

7.  Контакт и изключване на Участници от Промоцията

 • Организаторът има право да отстрани Участник, който нарушава тези Условия за участие, предоставя невярна информация или прави изявления, уронващи доброто име и репутация на Организатора. При наличие на причина за отстраняване, всички вече изплатени ,,Cashback” премии на Участник подлежат на възстановяване.
 • При спор за валидността на регистрация, решението на Организатора е окончателно. Всички други спорове, възникнали между Организатора и Участник в Промоцията, ще се решават чрез преговори, а при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи, съгласно посоченото по-долу.

 

 

8.  Защита на личните данни

 • Попълването на формуляр за регистрация в Промоцията изисква предоставяне от Участника на негови лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните или „ОРЗД“). Администратор на обработваните лични данни за Участниците е Организаторът.
 • Обработката на личните данни е необходима с цел регистриране на Участника в Промоцията и изплащането на „Cashback“ премии. В допълнение, Организаторът може да използва данните за контакт (имейл адрес) на Участник, за да се свърже с него при въпроси и проблеми относно извършените от последния регистрации (например, при предоставени непълни и неточни данни, липсващ документ за покупка на продукт, отстраняване на други пречки).
 • Участие в Промоцията е възможно единствено при условие, че Участникът предостави на Организатора своето съгласие за обработка на личните си данни. Съгласието се предоставя електронно, при извършването на онлайн регистрация на интернет адрес cashback.dmgweb.site и маркирането на изрична отметка за съгласие за обработка на личните данни. Преди маркирането ѝ Участникът трябва да се запознае с допълнителната информация, озаглавена „Информирано съгласие за обработка на лични данни“, към която текстът на отметката препраща. Без предоставянето на това съгласие, Администраторът не може да приеме регистрационния формуляр на Участника, съответно да изплати впоследствие предвидената „Cashback“ премия.
 • Личните данни, събрани през формуляра за регистрация, се разкриват и предават на трето лице – Маркетинговата агенция. Съгласно ОРЗД Маркетинговата агенция представлява лице, обработващо лични данни, на което е изрично възложено от Организатора да извършва определени действия по обработка на личните данни на Участниците – да отчита и съхранява подадените регистрационни формуляри, преглежда и сверява автентичността на информацията, съдържаща се в тях, както и на прикачените допълнителни документи (касов бон, фактура), да организира изплащанията на

„Cashback“ премиите, други операции.

 

 • Личните данни на Участниците се съхраняват от Организатора и Маркетинговата агенция за срока (регламентирания период) на Промоцията. След неговото изтичане Организаторът и Маркетинговата агенция имат легитимен интерес, с оглед разрешаването на потенциални правни спорове, да продължат обработката на данните до изтичането на 5 (пет)-годишния давностен срок, уреден съгласно българското законодателство. Този по-дълъг срок започва да тече, считано от приключване на Промоцията. В допълнение, лични данни, съдържащи се в документите от значение за данъчно-счетоводния контрол ще бъдат пазени за отделен период от 10 (десет) години, съгласно приложимото данъчно и счетоводно законодателство в Република България.
 • Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни и Маркетинговата агенция, съответно на обработващ лични данни, прилагат подходящи организационни и технически мерки за опазването на поверителността на обработваните данни. Лична информация за Участници няма да бъдат разкривана по какъвто и да е начин на трети лица, включително няма да бъде обект на трансфер в посока трети за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство страни. По изключение и само в изпълнение на свои законови задължения, Организаторът и Маркетинговата агенция могат да разкрият данни на Участниците единствено на публични органи и институции, които съобразно своите законови правомощия са овластени да изискват предаването, съответно получаването на лична информация.
 • Участниците могат да упражняват свободно своите права на субекти на данни, включително да оттеглят даденото от тях съгласие за обработка на данните, като изпращат своите заявления, искания и всякакви други съобщения на следния имейл адрес: dpo@stihl.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие преди неговото оттегляне. В случай обаче че

съгласието бъде оттеглено, изплащането на „Cashback“ премия спрямо лицето, оттеглило своето съгласие, няма да бъде възможно.

 • Независимо от горното, когато Участниците преценят, че техни права са били увредени от страна на Организатора или на Маркетинговата агенция, те могат да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София, п.к. 1592, бул.

„проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл адрес: kzld@cpdp.bg, и интернет страница: www.cpdp.bg.

 

 

9.  Отговорност на Организатора

 • Организаторът не поема отговорност, ако по независещи от него причини плащането на ,,Cashback” премията се изгуби по време на транзакцията и/или не достигне до Участника (напр. поради запори, банкови такси, фалит на обслужващата банка и др.).
 • Организаторът не носи отговорност за: 1) технически проблеми, свързани с регистрацията на Участник; 2) вреди, които са резултат от невъзможността на Участник да се свърже със съответния интернет сървър, 3) за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на техническото устройство, използвано от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
 • Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия и/ или нарушаване на тези Условия.
 • Организаторът има право да прекрати Промоцията, като обяви това по подходящ начин, ако след нейното начало възникнат обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, както и да спре изплащането на

,,Cashback” премията, ако настъпят форсмажорни обстоятелства, промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на тези Условия или ако се установят съществени злоупотреби от Участник в Промоцията, служители или трети лица.

 

 

10.  Приложимо право. Спорове.

 • За всички неуредени от тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове между Организатора и участниците в тази Промоция, отнасящи се до Условията, организацията или провеждането на Промоцията или свързани с нея, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния български съд, съгласно правилата за местна и родова подсъдност.
 • Участник, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да се възползва от възможността за алтернативно решаване на спорове /АРС/, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и се осъществява посредством помирителни комисии. Потребителят има възможност: да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални; да подаде заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисията за защита на потребителите (КЗП), на следния интернет адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya.

Данни за контакт на КЗП: адрес ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, имейл info@kzp.bg, интернет страница https://kzp.bg/kontakti.

Тези Условия са утвърдени от Организатора на 29.03.2024 г.