ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

I. Информиран/а, съответно изразявам своето изрично съгласие предоставените доброволно от мен лични данни да бъдат обработвани за целите на участието ми в промоция „Cashback“ на „АНДРЕАС ШТИЛЕООД, с период на акцията от 01 април до 23 май 2024 г. („Промоцията“). С оглед изискването за информираност на съгласието, преди неговото предоставяне, заявявам, че изрично съм се запознал/а с Условията за участие в промоция ,,Cashback“ на ,,Андреас Штил“ ЕООД, които могат да бъдат намерени тук.

II. Известно ми е, че за посочената цел – доброволно участие в Промоцията, свързана със закупуване на стоки и продукти, администратор на личните данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или „ОРЗД“) е „АНДРЕАС ШТИЛЕООД, ЕИК 131400506, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1839, р-н „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 431, представлявано поотделно от управителите Йоахим Гергархд Бурандт и Димитър Филипов Вълков („Дружеството“ и/или „Администраторът“).

Именно Администраторът, в качеството си на организатор на Промоцията, ще обработва, включително чрез определено от него трето лице, нар. обработващ лични данни, моите лични данни с цел регистрация на участието ми в Промоцията, съответно за изплащането на „Cashback“ премия на посочената от мен банкова сметка. В тази връзка Дружеството ще използва единствено допустимите от приложимото законодателство начини и средства за обработка на данните, без да извършва автоматизирано обработване на личните данни, включително профилиране.

III. Информиран/а съм своевременно и изчерпателно от Дружеството, че за описаните по-горе цели се обработват следните категории лични данни, предоставени доброволно от мен чрез попълване на онлайн регистрационен формуляр за участие в Промоцията, а именно:

 • Лични данни, свързани с физическа идентичност: име и фамилия;
 • Данни за контакт: телефон, имейл адрес;
 • Лични данни от финансов характер: IBAN (банкова сметка на потребителя), на която да бъде изплатена паричната премия; лични данни, съдържащи се в платежния документ (касов бон, фактура), който следва да бъде представен (прикачен) при регистрация;
 • Лични данни, свързани с покупка на участващ в Промоцията продукт: модел, сериен номер на продукта; дата на покупката.

За целите на описаната горе дейност по обработка на данни специални категории („чувствителни“) лични данни не се събират.

IV. Информиран/а съм изрично от Администратора и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкрити, съответно предадени на трето лице – „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД, ЕИК 200729650 („Маркетинговата агенция“), притежаващ качеството обработващ лични данни по смисъла на ОРЗД. Известно ми е още, че Маркетинговата агенция е ангажирана от името и за сметка на Администратора да организира Промоцията, като обработва регистрациите на участниците в нея (формулярите), проверява и сортира информацията във връзка с покупките на избраните продукти на Промоцията, съответно организира плащанията на предвидените парични премии. Извършването на тези дейности налага Маркетинговата агенция да осъществява достъп до личните данни на участниците в Промоцията. В тази връзка осъзнавам, че без тази обработка на личните ми данни изплащането на предвидената в условията на Промоцията парична премия е невъзможно.

Във всеки случай съм наясно, че моите лични данни няма да бъдат разкривани по какъвто и да е начин на други трети лица, включително няма да бъдат обект на трансфер в посока трети за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство страни. По изключение и само в изпълнение на свои законови задължения, Дружеството и Маркетинговата агенция могат да разкрият данните ми единствено на публични органи и институции, които съобразно своите законови правомощия са овластени да изискват предаването, съответно получаването на лична информация.

V. Наясно съм, че предоставените доброволно от мен лични данни за целите на участието ми в Промоцията ще бъдат обработвани само за нейния регламентиран период. След изтичането му, обаче, Администраторът и Маркетинговата агенция притежават легитимен интерес да продължат съхраняването на личните ми данни съгласно уредения от българското законодателство 5 (пет)-годишен давностен срок. Този по-дълъг срок започва да тече считано от прекратяването на Промоцията, като обработката се явява необходима с оглед разрешаване на евентуални, бъдещи правни спорове. В допълнение, Дружеството е задължено по закон да съхранява за срок от 10 (десет) години моите лични данни, съдържащи се във фактури и други документи от значение за данъчно-счетоводния контрол.

VI. Запознат/а съм с правата ми, предвидени в чл. 15 – 22 от ОРЗД и глава Пета от Закона за защита на личните данни, които мога да упражня по отношение Дружеството и Маркетинговата агенция. За целта, мога да заявя своите права, като изпратя съобщение на следния имейл адрес: dpo@stihl.bg, по-конкретно, да заявя:

 • Правото си да оттегля по всяко време предоставеното от мен изрично съгласие, без това засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
 • Правото си на достъп до личните ми данни (чл. 15 от ОРЗД);
 • Правото си да искам коригиране на неточни данни (чл. 16 от ОРЗД);
 • Правото си да искам тяхното заличаване („правото да бъдеш забравен“ – чл. 17 от ОРЗД);
 • Правото си да искам ограничаване на обработката на всички или част от личните ми данни в предвидените в ОРЗД случаи (чл. 18 от ОРЗД);
 • Правото си на преносимост на личните ми данни (чл. 20 от ОРЗД);
 • Правото си да възразя срещу обработката на личните ми данни, когато тя се основава на легитимен интерес на Администратора, включително да не бъда обект на профилиране (чл. 21 от ОРЗД);
 • Правото си да не бъда обект на обект на индивидуално решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (чл. 22 от ОРЗД).

Упражняването на което и да е от горните права спрямо Администратора, намира приложение и спрямо обработващия лични данни.

VII. Известно ми е правото да подавам и оттеглям жалби до Комисия за защита на личните данни, когато преценя, че правата ми съгласно Общия регламент за защита на данните са нарушени. За целта мога да изпратя писмено (електронно) жалба на адрес в гр. София, п.к. 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл адрес: kzld@cpdp.bg, и интернет страница: cpdp.bg.

VIII. Известна ми е отговорността, която нося за предоставяне на неверни, неточни или чужди лични данни. В случай че Администраторът установи, че предоставените от мен лични данни са неточни и/или непълни (например липсва представен платежен документ, удостоверяващ закупуването на участващ в Промоцията продукт), съм наясно, че той може да се свърже на посочения от мен имейл адрес с цел изясняване на въпроси, проблеми и пречки, свързани с участието ми в Промоцията.

IX. Уведомен съм, че уважаването на искането ми за изтриване или ограничаване обработването на личните ми данни не влияе на законосъобразността на обработването преди подаването на искането.

X. Запознат/а съм, че отказът ми да предоставя лични данни и/или оттеглянето на вече даденото съгласие, ще доведе до невъзможността на Дружеството да реализира целта, за която обработва моите лични данни и съответно – това ще възпрепятства участието ми в Промоцията и получаването на предвидената съгласно нейните условия „Cashback“ премия.